Zapsání skutečných majitelů do registrů

Interní článek NSG MORISON 
Právo
Nutnost zapsání skutečných majitelů
Od 1. 1. 2018 vzniká právnickým osobám a svěřenským fondům povinnost zaznamenávat aktuální údaje o svém skutečném majiteli, a především zapsat tyto údaje do příslušné evidence. Vyplývá to z novely zákona „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ a zákona „o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob“.
Zákon nyní definuje skutečného majitele jako „fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykovávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti“. U obchodní korporace je to pak osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv, nebo více než 25 % podílem na základním kapitálu, nebo je příjemcem alespoň 25 % zisku nebo která sama, nebo společně s osobami jednající s ní ve shodě takovou osobu ovládá. Nelze-li skutečného majitele určit dle těchto kritérií, pak je tímto to člen statutárního orgánu, zástupce právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném.
Údaje v potřebném rozsahu o těchto osobách (jméno a adresa pobytu/bydliště, datum narození a rodné číslo, státní příslušnost a skutečnost, která postavení skutečného majitele zakládá) je nutné zaznamenávat a uchovávat samotnými právnickými osobami a svěřenskými fondy. Především je ale nutné tyto informace nechat zapsat do příslušné evidence údajů o skutečných majitelích vedené rejstříkovými soudy. Tato evidence bude neveřejná, výpis z ní bude poskytnut jednak osobě v evidenci zapsané a dále tomu, kdo na tom prokáže zájem v souvislosti s předcházením legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dálkový přístup budou mít rovněž soudy, správci daně, Finanční a analytický úřad, Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení a povinné osoby v rámci identifikace a kontroly klientů.
   V případě, že zapsaná osoba nesplní povinnost evidence skutečného majitele ve stanovené lhůtě, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti. V případě marného uplynutí dodatečné lhůty soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci.
Autor článku: Martin Jirsa, právní asistent, NSG MORISON
English version below:
Legal
 Real owner due enroll in the Business Register
 From January 1st, 2018 onwards, there is new duty for all legal entities and trust funds to record up-to-date data about its real owner as well as to enroll this data in Business Register. This duty arises from an amendment to the act “about anti-money laundering measures and the financing of terrorism” and to the act “about public register of natural and legal persons”.The law now defines a real owner as a “natural person that has, in law or in fact, either directly or indirectly, decisive influence on legal entity, trust fund or other entity without legal personality”. Concerning corporation, real owner is a person that has alone or together with other persons that act in compliance, 25 % or more of the voting rights, or a person that has more than 25 % share in corporation or who is acquirer of at least 25 % of profit or a person, who alone or together with others controls such person. If the real owner cannot be determined by the criteria stated above, the real owner is a member of the board of directors, a representative of
legal entity in the board of directors or person treated as such.
The necessary scope of information on these real owners (name and address, date of birth, personal identification number, nationality and a fact giving rise to the status of real owner) must be recorded and maintained by the legal entity or trust fund itself. What is more, this information must be enrolled in the Business Register. This record will not be public, but an extract will be provided to the person enrolled in the record or to a person that will prove his or her legitimate interest in relation to prevention of anti-money laundering and the financing of terrorism. Also, some public authorities will have access to these records, especially courts, tax authorities, Financial and analytical office, Czech national bank and law enforcement authorities.
As a sanction imposed on the concerned company for not fulfilling the obligation to register the real owner in given time, the court can order a dissolution of the company.
 
Author: Martin Jirsa, legal asistent, NSG MORISON

 

 

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

NEVÁHEJTE SE ZEPTAT NA JAKÉKOLIV PRÁVNÍ NEJASNOSTI ČI NOVINKY NAŠICH PRÁVNÍCH KOLEGŮ

TOMÁŠ KOUKAL tomas.koukal@nsgmorison.cz

JAN MLČÁK jan.mlcak@nsgmorison.cz

 
Rolovat nahoru