Rekapitulace hlavních změn daňového balíčku

autor textu: Ondřej Štědrý, daňový poradce

Rekapitulace hlavních změn daňového balíčku

 

Rádi bychom Vám rekapitulovali vyhlášený daňový balíček (zákon 80/2019 Sb.), o jehož obsahu jsme Vás informovali v minulých vydáních Newsletteru.

Dovolujeme si zrekapitulovat hlavní změny, které novela přináší:

DPH

 • Jednatel není pro účely zákona o DPH považován za osobu povinnou k dani
 • Implementace směrnice týkající se poukazů (jednoúčelové, víceúčelové poukazy)
 • DUZP u služeb poskytovaných s nájmem, které nejsou jeho součástí – datum zjištění skutečné částky
 • Podstatné rozšíření možností oprav základu daně v případě nedobytných pohledávek
 • Nová pravidla pro doručování daňových dokladů a opravných daňových dokladů
 • Znovuzavedení 5letého testu pro osvobození u nekolaudovaných nemovitostí
 • Povinnost provádět úpravu odpočtu u oprav nemovitostí přesahujících 200.000 Kč
 • Nemožnost volby zdanění nájmu u nemovitostí sloužících k bydlení (od roku 2021)
 • Nová úprava osvobození u služeb souvisejících s dovozem a vývozem
 • Rozšíření možnosti uplatnit odpočet DPH u nových registrací
 • Úpravy v oblasti tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti
Daň z příjmů právnických osob
 • Povinnost plátců příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR daňovým nerezidentům oznamovat správci daně tyto příjmy i v případě, že jsou osvobozené od daně nebo v ČR nepodléhají zdanění
 • Implementace Směrnice ATAD – omezení daňové uznatelnosti nákladových úroků, zdaňování zahraničních ovládaných společností, zdanění při odchodu – exit tax, hybridní nesoulady (obě posledně uvedené změny od roku 2020)
Daň z příjmů fyzických osob
 • Zvýšení výdajových paušálů u OSVČ a pronájmu na dvojnásobek
Judikatura
Ústavní soud
Ústavní soud se ve svém aktuálním rozhodnutí II. ÚS 819/18 zastal plátce, kterému správce daně zadržuje po dobu více než tří let celou částku nadměrného odpočtu převyšující 50 milionů Kč z důvodu zasažení transakce v řetězci společností podvodem, kterého se však plátce neúčastnil. Sporná částka daně však je řádově nižší. Plátce žádal zúžení daňové kontroly jen na spornou částku odpočtu, čemuž správce daně nevyhověl. Ústavní soud jeho postup označil za protiústavní zásah do práva na ochranu vlastnictví garantovaného v čl. 11 odst. 1 Listiny s tím, že správce daně mohl rozdělit prověřovaný nárok na odpočet na částku spornou a částku nespornou.
Přestože Ústavní soud uvedl konkrétní ustanovení daňového řádu, podle kterých měl správce daně postupovat, Finanční správa v reakci na rozsudek uvedla, že aktuální znění daňového řádu jí takový postup neumožňuje. Podle našich informací se však změna daňového řádu v duchu výše uvedeného judikátu dříve, než v příštím roce nedá očekávat.
Nejvyšší správní soud
NSS projednává kasační stížnost (10 Afs 71/2016) plátce, který snížil základ daně z přidané hodnoty o částku nedobytných pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení. Dlužník však přestal být plátcem a správce daně odmítl snížení akceptovat. NSS se obrátil s předběžnou otázkou v této věci, a to, zda postup správce daně není porušením principu neutrality a proporcionality, k Evropskému soudnímu dvoru. O vývoji kauzy Vás budeme informovat, podle našeho názoru má plátce velkou šanci na úspěch.

Evropský soudní dvůr

C-275/18 Vinš

Jedná se o českou kauzu, ve které český podnikatel vyvážel mimo EU zboží militaria v hodnotě stokorun. Domníval se, že tato dodání jsou osvobozena od DPH, protože jsou předmětem vývozu. Správce daně však osvobození neuznal, protože pan Vinš neprokázal (i když byl schopen prokázat, že zboží bylo z EU odesláno), že zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu.

ESD se plátce zastal s tím, že věcné podmínky pro osvobození jsou splněny, prokáže-li plátce, že zboží opustilo území Unie.

Rolovat nahoru