Daňový balíček 2019 (sněmovní tisk 206) schválen poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony („daňový balíček“). Novela ještě půjde k projednání do Senátu a následně k prezidentovi ČR. Novela by měla začít platit od 1. dne následujícího měsíce ode dne jejího vyhlášení. Nabytí její účinnosti lze očekávat v průběhu roku 2019 (stále je reálné, že to může být již od 1. dubna).
 
Přinášíme Vám nejdůležitější změny:
DPH
Oprava základu daně u nedobytných pohledávek

Rozšiřuje se okruh případů, kdy lze z nedobytných pohledávek za určitých okolností „dobýt“ zpět alespoň DPH. Věřitelům by též mělo pomoci, že vždy nebude nutné prohlášení konkurzu na majetek dlužníka.
Opravu základu daně půjde provést v následujících případech: 
1) Pohledávky, které byly vymáhány v exekučním řízení, ale tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka nebo pohledávka nebyla v exekučním řízení ještě úplně vymožena a od vydání prvního exekučního příkazu uběhly minimálně 2 roky.
2) Druhou oblastí je insolvence dlužníka
Věřitel může nárokovat odvedenou daň z přidané hodnoty zpět, pokud insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs.
Dále pokud soud schválil oddlužení nebo zastavil insolvenční řízení z toho důvodu, že majetek dlužníka neuspokojí zcela věřitele.  
3) V případě smrti dlužníka, kdy je ze skončeného řízení o pozůstalosti patrné, že pohledávka nebude zcela nebo zčásti uspokojena.
4) Pokud bylo zahájeno některé z řízení uvedených výše a od data zdanitelného plnění uplynulo více než 5 let.
Novela na druhou stranu vymezuje případy, kdy plátce opravu, na základě níž lze DPH získat zpět, provést nemůže.
 Kromě kapitálově spojených osob s podílem alespoň 25 % nebo osob blízkých jsou to např. případy, kdy věřitel nejpozději k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl nebo vědět měl a mohl, že zdanitelné plnění nebude řádně zaplaceno. Nicméně rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 60/2017-60 jasně říká, že toto musí správce daně prokázat.
Opravě základu daně v případě nedobytných pohledávek se věnuje celkem osm ustanovení novelizovaného zákona o DPH. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že se Vám nabízí možnost využít tento způsob vrácení daně. Rádi Vám budeme nápomocni s jeho praktickou aplikací.   
 
Pravidla zdaňování poukázek
Navrhovaná novela zákona o DPH zohledňuje směrnici Rady EU 2016/1065 a stanoví mimo jiné nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty na různé typy poukazů. Do současné doby tato oblast nebyla ve směrnici o dani z přidané hodnoty specificky upravena.
Novela vymezuje definici poukazu, a to se záměrem zajistit odlišení poukazu od platebních prostředků. Základní podmínkou pro naplnění definice poukazu je povinnost přijetí dané poukázky jako úplaty nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Nová pravidla se tak např. nebudou vztahovat na slevové kupóny, které opravňují jejich držitele k získání slevy z ceny nákupu, avšak neposkytují právo takové zboží nebo takovou službu obdržet, a nejsou tudíž pro účely daně z přidané hodnoty poukazem.
Dle nové úpravy budou v zákoně poukazy rozdělované do dvou skupin dle jejich vlastností: a to na poukazy jednoúčelové (u kterých je známo místo plnění a sazba daně) a poukazy ostatní – víceúčelové. Při dodání jednoúčelového poukazu je plnění uskutečněno již při jeho poskytnutí, u víceúčelového poukazu až v okamžiku dodání souvisejícího zboží či služby.
Pravidla pro doručování daňových dokladů
Správci daně nebude muset být prokazováno skutečné doručení dobropisu. Avšak povinností plátce je ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit takové úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, aby byl tento doklad doručen odběrateli.
 
Nová ustanovení u vedlejšího plnění k nájmu, upřesnění DUZP u dlouhodobého plnění
U vedlejšího plnění k nájmu, kterým je například úklid či ostraha domu, by měl být za DUZP považován den, kdy pronajímatel zná reálnou částku, která mu má být za služby zaplacena.
DUZP u dlouhodobého plnění nastává nejpozději posledním dnem kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato.
Novela zmiňuje, že toto pravidlo nebude platit v případě poskytování služeb na základě zákona či na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úhradu za ni hradí stát (např. poskytování právních služeb ex offo) či pokud plátce během 12měsíčního období obdrží úplatu, ze které mu vznikne povinnost přiznat daň.
Úprava odpočtu daně v případě opravy nemovitosti

Pokud dojde ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k osvobozenému dodání nemovité věci, kde byla dokončena „významná“ oprava, plátce je povinen provést úpravu původně uplatněného odpočtu daně. Významnou opravou je míněna hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění bez daně minimálně v hodnotě 200 000 Kč a více.
Nárok na odpočet daně při registraci
Nad rámec současné právní úpravy, která umožňuje osobě povinné k dani uplatnit nárok na odpočet daně u zdanitelných plnění pořízených v období 12 měsíců před datem registrace k DPH, novela umožní tuto lhůtu prodloužit u dlouhodobého majetku až na dobu 5 let před datem registrace k DPH.
Určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb
Dle novely se stávající úprava pro určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb nepoužije, pokud celková výše hodnoty elektronicky poskytovaných služeb nepřesáhne v kalendářním roce částku 10 000 EUR. Do této částky bude místo plnění ve státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu. Aktuálně se místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani nachází tam, kde je usazen příjemce služby, bez ohledu na výši plnění.
Nezahrnutí částky vzniklé zaokrouhlováním DPH do základu daně
Novou úpravou textu se do základu daně nezahrnuje pouze částka vzniklá zaokrouhlením celkové konečné úplaty na celou korunu, pokud byla platba při uskutečnění zdanitelného plnění provedena v hotovosti.
Změna v osobě přiznávající DPH v případě dodání zboží s montáží
Osoby registrované k české DPH, avšak neusazené v ČR, budou nově při dodání zboží s montáží českým plátcům daně uplatňovat českou DPH.
Vymezení finančního leasingu
Definice finančního leasingu bude zahrnovat i smlouvy s opcí (tj. nikoli povinností) odkupu předmětu pronájmu, pokud taková opce ve skutečnosti představuje jedinou ekonomicky rozumnou volbu pro nájemce.
Pronájem nemovitostí a omezení opce zdanění (platnost od roku 2021)
Z důvodu zneužívání nebude možné uplatnit volbu zdanění při pronájmu plátcům u nemovitostí určených k bydlení a tím i uplatnění souvisejících odpočtů.
 
Daň z příjmů
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
Od okamžiku účinnosti daňového balíčku bude povinností plátců daně, kteří jsou plátci příjmu plynoucího ze zdrojů na území ČR daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, tuto skutečnost oznámit správci daně.
Jedná se o rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti upravené v § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů, kde skutečně k srážce daně dochází.
Toto nové ustanovení zavádí povinnost oznamovat například osvobozenou výplatu podílů na zisku či osvobozené licenční poplatky. Bude se ovšem jednat kupříkladu i o oznámení výplaty úroků do zahraničí, které často dle mezinárodních smluv nepodléhají zdanění na území ČR.
Důvodem opatření je patrně nejenom získání a následné využití dalších relevantních dat pro povinnou automatickou výměnu informací dle právních předpisů, kterými je Česká republika vázána, ale i poměrně vysoký odliv příjmů z přímých zahraničních investic. A též mapování zisků plynoucích mimo ČR a účinnější boj proti daňovým únikům.
 
Pro více informací neváhejte kontaktovat Ondřeje Štědrého, daňového poradce NSG Morison , ondrej.stedry@nsgmorison.cz neb ředitele daňového oddělení Dalibora Baštýře, dalibor.bastyr@nsgmorison.cz
 Stále častěji dochází ze strany rejstříkových soudů ke kontrole plnění zákonných povinností ze strany společností, jejichž případné nesplnění může vést až k likvidaci společnosti. Dovolujeme si Vás proto informovat o přehledu nejdůležitějších povinností, které pro Vás ze zákonů vyplývají.
 Založení dokumentů do sbírky listin
 Jednou ze základních a nejčastěji kontrolovaných povinností je založení dokumentů do sbírky listin. Jedná se zejména o následující listiny, které musejí být do sbírky listin zakládány každý rok: řádná účetní závěrka (případně mimořádná nebo konsolidovaná účetní závěrka, je-li daný rok vypracovávána); zpráva auditora o ověření účetní závěrky; výroční zpráva; zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; a zpráva o vztazích. Ne každé společnosti je uložena povinnost všechny výše uvedené dokumenty do sbírky listin založit, rádi Vám proto vypracujeme seznam potřebných dokumentů šitý na míru Vaší společnosti a s jejich založením do sbírky listin pomůžeme.
Aktualizace údajů v OR
 Společnosti by měly své údaje v obchodním rejstříku aktualizovat při každé jejich změně, přičemž účinky některých změn nastávají právě až jejich zápisem do obchodního rejstříku. Údaje zapsané v obchodním rejstříku u celé řady společností však neodpovídají skutečnému stavu. Většinou se jedná o zápis změny sídla či výměny členů statutárních orgánů. Společnosti by si také měly dávat pozor na to, kdy uplyne členům jejich orgánů funkční období. V takovém případě je třeba, aby byli zvoleni noví členové na další funkční období v souladu se společenskou smlouvou a zákonem o obchodních korporacích a nově zvolení členové následně zapsáni do obchodního rejstříku. Neváhejte se na nás obrátit k případě, že potřebujete připravit podklady pro zápis změn do obchodního rejstříku.
Kodeterminace
 S výše uvedeným bodem souvisí tzv. kodeterminace – povinnost akciových společností, které mají více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volit 1/3 členů dozorčí rady prostřednictvím svých zaměstnanců. Lhůta pro uvedení stanov a složení dozorčí rady do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích uběhla akciovým společnostem 14.1.2019. Jsme samozřejmě připraveni Vám asistovat se splněním této zákonné povinnosti v případě, že se Vás tato povinnost týká a ještě jste nestihli učinit potřebné kroky k její realizaci.
Opt-in
 Na závěr bychom rádi připomněli, že v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v roce 2014 byla stanovena lhůta dvou let, kdy se společnosti mohly změnou společenské smlouvy podřídit novému zákonu o obchodních korporacích jako celku (tzv. opt-in). I když tato lhůta uběhla 1.1.2016, je stále velké množství společností, které se zákonu o obchodních korporacích nepodřídily a nacházejí se ve stavu tzv. dvojkolejnosti, kdy se vnitřní poměry takových společností řídí jejich stávajícími společenskými smlouvami a tedy i obchodním zákoníkem, nejsou-li v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Doporučujeme proto se zákonu o obchodních korporacích co nejdříve podřídit a tím zamezit dvojkolejnosti a s ní spojené nejistotě, která bez provedení opt-inu nastává.

Pro více informací neváhejte kontaktovat autora článku Terezu Vochtovou tereza.vochtova@nsgmorison.cz, advokátku NSG Morison nebo Jana Mlčáka jan.mlcak@nsgmorison.cz, manažera právního oddělení NSG Morison. 

Pořídili jste si loni nemovitost?  Nezapomeňte odevzdat daňové přiznání.
Pokud jste v minulém roce koupili nemovitost, jste povinni odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do 31. ledna 2019.
Majitel nemovitosti má zákonnou povinnost platit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o bytové jednotky, stavby, pozemky, atd. vše evidované v katastru nemovitostí. Pokud tedy byla nabyta nemovitost v roce 2018 vzniká povinnost podat daňové přiznání do 31.1.2019 a uhradit vyměřenou daň nejdéle do 31. května 2019.
 Může se to však týkat i majitelů, kteří vlastní nemovitost již delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Týká se to například přístavby, či jiných změn např. přepsání orné půdy na stavební pozemek, atd.
Pokuta za nepodání daňového přiznání Finanční úřad zpravidla pár dní zpoždění odpouští bez pokuty. Pokud je zpoždění delší než 5 dní, majitel zaplatí penále. Úroky z prodlení pak dosahují 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení a dosáhne maximálně pěti procent daně. Celé vyhodnocení situace též záleží na příslušném finančním úřadě.
Ondřej Štědrý, daňový poradce, ondrej.stedry@nsgmorison.cz
 
Letos budou Češi pro stát pracovat 174 dnů
V roce 2019 budeme odvádět daně na stát přesně 174 dní, což je o 1 den méně než loni.
 Den daňové svobody připadne na 23.června. Podobně jako my jsou na tom Němci. Naši slovenští kolegové pracují mají daňovou svobodu o 11 dní dříve. Nejméně dnů budou daně pro stát odvádět Rumuni, kteří se přestávají pro stát pracovat již koncem dubna. Naopak nejdéle si počkají Francouzi a Belgičané .
 
Srovnání s ostatními zeměmi 
Země
Počet dnů
Den daňové svobody
Rumunsko
114
24.4.
Bulharsko
121
1.5.
Velká Británie
148
28.5.
Polsko
151
31.5.
Slovensko
153
2.6.
Německo
173
22.6.
Česká republika
174
23.6.
Maďarsko
182
1.7.
Rakousko
188
7.7.
Belgie
206
25.7.
Francie
209
28.7.
    

Odběr newsletteru 

Chcete-li se zeptat na další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Radka Prachařová
kontakt pro média a komunikaci s klienty  
tel.:+420 224 800 930 mob.+420 737 77 38 11
radka.pracharova@nsgmorison.cz
Rolovat nahoru