Nová povinnost vlastníků obchodních společností
Dovolujeme si Vás informovat o povinnosti právnických osob a svěřeneckých fondů zapsat do evidence údajů skutečných majitelů zákonem stanovené údaje o svém skutečném majiteli. Touto povinností je do českého právního řádu implementována tzv. čtvrtá směrnice o AML. Kdo je skutečným majitelem pak definuje AML zákon.
 
Právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku byla stanovena pro zápis svého skutečného majitele lhůta do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby a svěřenské fondy mají povinnost zápis skutečných majitelů provést do 1. ledna 2020. Právnické osoby a svěřenské fondy jsou od soudního poplatku za provedení zápisu osvobozeny, avšak s výjimkou obchodních korporací, které jsou osvobozeny od poplatku pouze do 1. ledna 2019.
 
Za nesplnění povinnosti zápisu skutečného majitele do evidence sice nejsou zatím stanoveny žádné přímé sankce, nicméně existují možné negativní důsledky vyvstávající z jiných zákonů, např. dle AML zákona může povinná osoba vyhodnotit obchody s osobou, která nesplnila tuto povinnost, jako podezřelé, nebo dle zákona o veřejných zakázkách může dojít k vyloučení obchodní korporace ze zadávacího řízení. V případě zájmu o asistenci s touto zákonem uloženou povinností se na nás neváhejte obrátit.
Jan Mlčák, právní oddělení jan.mlcak@nsgmorison.cz
Poslanecká sněmovna projednává návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jež by měl nabýt účinnosti od roku 2019. Jeho součástí je i novela zákona DPH, která opět přinese v oblasti DPH některé významné změny. Zde jsou některé z nich:
Osoby povinné k dani
Osobou povinnou k dani nebude zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu.
Kontroverzní ustanovení s dopadem na jednatele. Problémem bude odlišení pracovněprávního a obchodněprávního vztahu ke společnosti. K tomuto ustanovení již nyní probíhá bouřlivá debata, lze očekávat vydání informace GFŘ či koordinačního výboru.
Nájem nemovitostí (účinnost od roku 2021)
U osvobozeného nájmu nemovitostí určených pro bydlení se již plátce nebude moci rozhodnout pro jeho zdanění. Důvodem je, že se tato možnost využívala pro uplatnění nároku na odpočet u nemovitostí určených k soukromému využití. Více...
 Ondřej Štědrý, daňové oddělení, ondrej.stedry@nsgmorison.cz
Ve svém rozsudku 2 Afs 40/2018 se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou přístupu k řešení daňových otázek, pokud se v řízení uplatňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění (SZDZ).
 V konkrétním případě se jednalo o poskytnutí úvěru UK společností české společnosti ze stejné skupiny (tj. dle českého zákona o daních z příjmů (ZDP) se jednalo o spojené osoby).
Česká společnost nejprve srazila z vypláceného úroku 15 % daň. Následně žádala její vrácení po správci daně, jelikož dle SZDZ má být úrok zdaněn ve státě příjemce. Správce daně vyšel z pravidel nízké kapitalizace dle ZDP a část úroků přesahujících test nízké kapitalizace překvalifikoval jako vyplácenou dividendu, u níž je režim zdanění méně výhodný , než v případě úroků. Více…
 Ondřej Štědrý, daňové oddělení, ondrej.stedry@nsgmorison.cz
Letošní ročník soutěže Deloitte Technology Fast 50 patřil z pohledu České republiky k nejúspěšnějším.
Nejúspěšnější firmou v dané kategorii byla společnost 3Dsimo, která mezi kategorií Vycházejícími hvězdami obsadila 3. místo. 
„Tento skvělý výsledek nás velice těší, protože právě naše společnost NSG Morison, byla u zrodu této společnosti a hledání dalších investičních příležitostí pro tuto firmu“, přiznává Petr Šíma, partner NSG MORISON. Více…
Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) v říjnu schválila návrhy týkající se zavedení rychlých náprav systému DPH (quick fixes) a možnosti zavedení plošného režimu reverse charge.
Quick fixes
Od roku 2022 by měl být zaveden v rámci EU tzv. definitivní režim DPH. Do té doby by měla být do systému DPH implementována opatření (quick fixes), která by měla řešit nejpalčivější problémy v oblasti DPH. Jedná se o následující kroky:
  1. Specifikace dokumentů a prohlášení pořizovatele zboží dodávaného v rámci intrakomunitárních dodávek zboží za účelem prokázání přepravy zboží
  2. Zavedení jednotných pravidel pro přiřazení přepravy v řetězci intrakomunitárních dodání zboží ke konkrétní transakci
  3. Osvobození intrakomunitárních dodávek zboží pouze v případech dodání osobám registrovaným (nikoli pouze povinným) k dani v jiných členských státech
  4. Povinné zavedení jednotného systému call off-stock skladů ve všech členských státech, který odstraňuje povinnost registrace dodavatele z jiného členského státu ve státě naskladnění zboží ve skladu odběratele (ČR má tento systém zaveden). Více…          Dalibor Baštýř, daňové oddělení, dalibor.bastyr@nsgmorison.cz
FINALISTÉ SOUTĚŽE EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT DOSÁHLI LONI OBRATU 21 MILIARD KORUN
I letos byla naše společnost NSG Morison  partnerem a auditorem projektu Ocenění českých exportérů a nechyběla u předávání cen nejlepším exportním firmám.  
Letošní finalisté, kteří zaměstnávají více než 7750 lidí na plný úvazek, dosáhli v roce 2017 obratu ve výši 21 miliard korun. Letošní ročník 2018 se soustředil v rámci kategorie Exportér teritoria na export do zemí Blízkého východu, do nichž vyváží své výrobky 42 finalistů.
Do 21. ročníku se přihlásilo celkem 145 firem, kritéria pro zařazení do soutěže splnilo 133 firem. Největší zájem o účast v soutěži byl zaznamenán od společností z Prahy, Jihomoravského a Středočeského kraje. Celkem 42 % exportérů se letos přihlásilo úplně poprvé.
Třetina letošních finalistů soutěže vyvážela do 1 až 5 zemí, necelá pětina do 6 až 10 států. Téměř polovina z celkového počtu finalistů tedy orientovala svůj vývoz do 11 a více zemí. Nejvyšší počet vývozních destinací v případě jedné společnosti byl 96, což znamená, že tato společnost vyvážela do téměř poloviny všech zemí světa. Není asi překvapivé, že mezi vývozními teritorii se nejčastěji vyskytovalo Německo.Výsledky …
Vítězové všech kategorií www.exportnicena.cz
Rolovat nahoru