newsletter 3/2019

obsah

Vládní daňový balíček schválen Sněmovnou

Sněmovna 12. 3. 2019 schválila sněmovní tisk 206 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Nyní návrh zákona čeká na podpis prezidenta.

Novela zákona o EET

němovna 12. 3. 2019 schválila sněmovní tisk 206 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Nyní návrh zákona čeká na podpis prezidenta.

Novela zákona o DPH - Přeshraniční transakce

Novela zákona o DPH – úprava pravidel DPH u cestovních služeb a implementace směrnice DPH 2018/1910 – úprava pravidel DPH u přeshraničních transakcí

Důležité informace pro firmy pro prví pololetí

Zprávy o vztazích - Řádná účetní závěrka/Zpráva auditora/Výroční zpráva

DPH novinky

autor textu: Ondřej Štědrý, daňový poradce

Novela zákona o DPH – úprava pravidel DPH u cestovních služeb a implementace směrnice DPH 2018/1910  – úprava pravidel DPH u přeshraničních transakcí

Přeshraniční transakce
Implementace Směrnice 2018/1910 
Od konce prosince 2018 je účinná novela směrnice o DPH 2006/112/ES (směrnice 2018/1910) , kterou musí členské státy implementovat do konce roku 2019. Novela přináší změny v nakládání s DPH v oblasti intrakomunitárních transakcí za účelem jejich zjednodušení a harmonizace. Vláda ČR předložila návrh novely zákona o DPH zohledňující tyto změny.
Změny se týkají následujících oblastí:
Jednotná pravidla pro zjednodušený režim konsignačního skladu v celé EU
Přiřazení přepravy u řetězových transakcí
DIČ jako hmotněprávní podmínka pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu (JČS)
Jednotná pravidla pro zjednodušený režim konsignačního skladu v celé EU
V současné době mají některé státy včetně ČR zaveden zjednodušený režim pro konsignační sklad, který při dodržení určitých podmínek umožňuje dodavateli vyhnout se registraci ve státě příjemce zboží. Směrnice pro DPH jednotná pravidla pro tuto oblast zatím nestanoví. Nová pravidla platná pro všechny členské státy (ČS) jsou:
Zboží je přepraveno do druhého ČS za účelem dodání osobě povinné k dani
Odesilatel nemá v ČS příjemce místo podnikání či stálou provozovnu
DIČ příjemce je odesílateli při zahájení odeslání známo
V případě, že by do 12 měsíců od odeslání nedošlo k dodání zboží příjemci, považovala by se transakce za přemístění zboží do JČS (s povinností registrace v daném ČS)
Přiřazení přepravy u řetězových transakcí
V případě dodávek v rámci EU mezi více subjekty, které jsou spojené s jednou přepravou, se za intrakomunitární dodávku požívající osvobození považuje ta transakce, která je spojená s přepravou. V praxi bývá problém tuto transakci určit. Nová pravidla pro její určení jsou tato:
Přeprava se přiřadí dodání prvnímu zprostředkovateli
Přeprava se přiřadí dodání zprostředkovatelem, pokud tento zprostředkovatel sdělí dodavateli své DIČ, které mu vydal členský stát odeslání
Zprostředkovatelem je osoba v rámci řetězce, který není prvním dodavatelem
Zde stojí také za zmínku novela Nařízení k DPH č. 2018/1912, která bude účinná taktéž od 1. 1. 2020. Tato novela požaduje pro možnost osvobození dodání zboží do JČS po dodavateli, aby poskytl alespoň dva důkazy od dvou nezávislých stran potvrzující uskutečnění přepravy. Tento požadavek, jakkoli legitimní, bude v praxi pravděpodobně někdy obtížně realizovatelný.
DIČ jako hmotněprávní podmínka pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu
Nově bude podmínkou pro osvobození dodání zboží do JČS, aby odběratel byl identifikován k DPH, dodavateli poskytl své DIČ a dodavatel transakci uvedl v souhrnném hlášení.
 Změny zdanění u cestovních služeb
Uvedená novela zákona o DPH také reaguje na aktuální judikaturu Evropského soudního dvora týkající se režimu DPH u cestovních služeb.
První změnou je vypuštění možnosti stanovit přirážku za zdaňovací období. Bude tedy nutné stanovovat přirážku pro každou cestovní službu samostatně.
Další změnou je vypuštění ustanovení o uskutečnění plnění u cestovní služby ke dni jejího uskutečnění. Nově se tedy budou zdaňovat i zálohy poskytnuté na cestovní službu před jejím uskutečněním, tak jak to platí pro všechna plnění. Tato změna pravděpodobně způsobí v praxi cestovním kancelářím značné problémy.
Diskuse ke stravenkám z pohledu DPH
Novela zákona o DPH (sněmovní tisk 206) zavádí pravidla pro nakládání z pohledu DPH s poukázkami, které jsou vydávány poskytovatelem (za poskytovatele) plnění. V určitých případech podléhají tyto poukázky DPH již při vydání (jednoúčelové poukázky), v ostatních podléhá DPH až vlastní plnění, které je poukázkou hrazeno. V současné době panuje diskuse, zda se stravenky dají považovat za tyto poukázky. Komora daňových poradců k tématu připravila dva koordinační výbory. O jejich závěrech Vás budeme informovat.

Nejdůležitější milníky v životě obchodní firmy v prvním pololetí roku

autor textu: Tereza Vochtová, právník
V tomto newsletteru Vám přinášíme přehled nejdůležitějších milníků v životě obchodní korporace v prvním pololetí kalendářního roku.
Zpráva o vztazích
Statutární orgán ovládané osoby má povinnost vypracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou již do třech měsíců od skončení účetního období. Pokud se tedy účetní období shoduje s kalendářním rokem, musí být tato povinnost splněna již do konce března. Pokud společnost disponuje kontrolním orgánem (např. dozorčí radou), přezkoumá tento orgán v některých případech zprávu o vztazích a o výsledcích pak informuje valnou hromadu.
 
Řádná účetní závěrka/Zpráva auditora/Výroční zpráva
 
Řádná účetní závěrka je sestavována vždy k poslednímu dni účetního období. Zákon pak stanoví, které společnosti musí mít účetní závěrku povinně ověřenou auditorem a mají povinnost vyhotovit výroční zprávu.
Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka může také zahrnovat přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Zákon dále stanovuje náležitosti, které musí účetní závěrka obsahovat, jako je například firma a sídlo společnosti, její identifikační číslo či okamžik sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka musí být vždy podepsána statutárním orgánem. V případě, že účetní závěrka neobsahuje některou z náležitostí, jedná se o přestupek, se kterým souvisí možnost uložení pokuty.
Poté co je řádná účetní závěrka sestavena (a případně i ověřena auditorem) a je vypracován návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, je nezbytné, aby je přezkoumala dozorčí či správní rada, která je povinna následně předložit valné hromadě své vyjádření k těmto listinám. Účetní závěrku navíc musí představenstvo akciové společnosti uveřejnit alespoň 30 dní předem před dnem konání valné hromady způsobem uvedeným v zákoně nebo ve stanovách.
Valná hromada, která má na pořadu schválení řádné účetní závěrky a naložení s hospodářským výsledkem, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tedy do 30. června u společností, jejichž účetní období se shoduje s kalendářním rokem. Až na základě takto schválené účetní závěrky je možné rozdělit podíl na zisku.
 
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
Společně s účetní závěrkou uveřejňuje akciová společnosti navíc i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Účelem této zprávy je poskytnout akcionářům přehledné informace o ekonomické situaci společnosti.
 
Sankce za nesplnění
Osoby zapsané ve veřejných rejstřících mají povinnost zveřejňovat svoji účetní závěrku, výroční zprávu či zprávu o vztazích ve sbírce listin obchodního rejstříku. Obecně je stanoveno zákonem, že je třeba předložit rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti. Pro založení účetní závěrky a výroční zprávy je tato lhůta stanovena nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.
Společnosti hrozí hned několik sankcí za nesplnění výše uvedených povinností. Zapsanou osobu, která svou předkládací povinnost nesplní, je možné sankcionovat uložením pořádkové pokuty až do výše 100.000 Kč, uložením pokuty až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem či zrušením s likvidací. Navíc člen statutárního orgánu právnické osoby porušuje takovým nesplněním povinnosti péči řádného hospodáře.
 

Vládní daňový balíček schválen Sněmovou

autor textu: Ondřej Štědrý,daňový poradce
Sněmovna 12. 3. 2019 schválila sněmovní tisk 206 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Nyní návrh zákona čeká na podpis prezidenta.
Balíček přináší velké změny v zákoně o DPH, o kterých jsme Vás informovali v minulém newsletteru (mimo jiné rozšíření možností oprav základu daně u nedobytných pohledávek, nová pravidla pro zdaňování poukázek, úprava odpočtu v případě významných oprav nemovitostí, omezení volby zdanění u osvobozeného dodání nemovitostí určených pro bydlení a další).
10% sazba DPH na teplo a chlad bude platit až od příštího roku (Senát navrhoval tuto změnu již od 1. července). 10% sazba DPH na služby řemeslníků a točené pivo se bude schvalovat spolu s novelou zákona o EET (Senát ji také chtěl přesunout do schvalovaného tisku 206).
Balíček přináší významnou změnu v oblasti daně z příjmů fyzických osob, která potěší OSVČ a pronajímatele nemovitostí:
Paušály u fyzických osob pro rok 2019
V novele zákona o daních z příjmů je navrhováno zvýšení limitu pro výdajové paušály u fyzických osob na dvojnásobek. Konkrétně by tedy měla být maximální výše výdajových paušálů následující:
7 odst. 7 písm. a) ZDP (80%) – zemědělská výroba, řemeslné živnosti – 1 600 000 Kč
7 odst. 7 písm. b) ZDP (60%) – ostatní živnosti – 1 200 000 Kč
7 odst. 7 písm. d) ZDP (40%) – podnikání podle ostatních předpisů – 800 000 Kč
7 odst. 7 písm. c), § 9 odst. 4 ZDP (30%) – pronájem – 600 000 Kč
Nová výše výdajových paušálů by měla platit pro rok 2019.

HOSTIL SÓLOVÉHO LETCE, KTERÝ JAKO PRVNÍ ČECH OBLETĚL SVĚT. 

NSG Morison je auditorem a partnerem projektu Ocenění českých lídrů. Nedávné setkání 13.března 2019 klubu lídrů mělo neskutečnou atmosféru a všichni do jednoho lpěli na ústech hlavního hosta odpoledne Romana Kramaříka,který má jako svého koníčka létání a který jako aviatik obletěl v září 2018 během 6 týdnů sólově celý svět. V letadle Cessna P210N OK-TGM to dokázal jako první Čech v historii !!! I vy, nebo Vaše společnost je něčím výjimečná, proto neváhejte se přihlásit do Ocenění českých lídrů.

Rolovat nahoru