Daně 2019

Vládní daňový balíček schválen Sněmovou

Sněmovna 12. 3. 2019 schválila sněmovní tisk 206 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Nyní návrh zákona čeká na podpis prezidenta.

Balíček přináší velké změny v zákoně o DPH, o kterých jsme Vás informovali v minulém newsletteru (mimo jiné rozšíření možností oprav základu daně u nedobytných pohledávek, nová pravidla pro zdaňování poukázek, úprava odpočtu v případě významných oprav nemovitostí, omezení volby zdanění u osvobozeného dodání nemovitostí určených pro bydlení a další).

10% sazba DPH na teplo a chlad bude platit až od příštího roku (Senát navrhoval tuto změnu již od 1. července). 10% sazba DPH na služby řemeslníků a točené pivo se bude schvalovat spolu s novelou zákona o EET (Senát ji také chtěl přesunout do schvalovaného tisku 206).

Balíček přináší významnou změnu v oblasti daně z příjmů fyzických osob, která potěší OSVČ a pronajímatele nemovitostí:

Paušály u fyzických osob pro rok 2019

V novele zákona o daních z příjmů je navrhováno zvýšení limitu pro výdajové paušály u fyzických osob na dvojnásobek. Konkrétně by tedy měla být maximální výše výdajových paušálů následující:

  • 7 odst. 7 písm. a) ZDP (80%) – zemědělská výroba, řemeslné živnosti – 1 600 000 Kč
  • 7 odst. 7 písm. b) ZDP (60%) – ostatní živnosti – 1 200 000 Kč
  • 7 odst. 7 písm. d) ZDP (40%) – podnikání podle ostatních předpisů – 800 000 Kč
  • 7 odst. 7 písm. c), § 9 odst. 4 ZDP (30%) – pronájem – 600 000 Kč

Nová výše výdajových paušálů by měla platit pro rok 2019.

Daňový balíček 2019 (sněmovní tisk 206) schválen poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony („daňový balíček“). Novela ještě půjde k projednání do Senátu a následně k prezidentovi ČR. Novela by měla začít platit od 1. dne následujícího měsíce ode dne jejího vyhlášení. Nabytí její účinnosti lze očekávat v průběhu roku 2019 (stále je reálné, že to může být již od 1. dubna).
 
Přinášíme Vám nejdůležitější změny:
DPH
Oprava základu daně u nedobytných pohledávek

Rozšiřuje se okruh případů, kdy lze z nedobytných pohledávek za určitých okolností „dobýt“ zpět alespoň DPH. Věřitelům by též mělo pomoci, že vždy nebude nutné prohlášení konkurzu na majetek dlužníka.
Opravu základu daně půjde provést v následujících případech: 
1) Pohledávky, které byly vymáhány v exekučním řízení, ale tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka nebo pohledávka nebyla v exekučním řízení ještě úplně vymožena a od vydání prvního exekučního příkazu uběhly minimálně 2 roky.
2) Druhou oblastí je insolvence dlužníka
Věřitel může nárokovat odvedenou daň z přidané hodnoty zpět, pokud insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs.
Dále pokud soud schválil oddlužení nebo zastavil insolvenční řízení z toho důvodu, že majetek dlužníka neuspokojí zcela věřitele.  
3) V případě smrti dlužníka, kdy je ze skončeného řízení o pozůstalosti patrné, že pohledávka nebude zcela nebo zčásti uspokojena.
4) Pokud bylo zahájeno některé z řízení uvedených výše a od data zdanitelného plnění uplynulo více než 5 let.
Novela na druhou stranu vymezuje případy, kdy plátce opravu, na základě níž lze DPH získat zpět, provést nemůže.
 Kromě kapitálově spojených osob s podílem alespoň 25 % nebo osob blízkých jsou to např. případy, kdy věřitel nejpozději k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl nebo vědět měl a mohl, že zdanitelné plnění nebude řádně zaplaceno. Nicméně rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 60/2017-60 jasně říká, že toto musí správce daně prokázat.
Opravě základu daně v případě nedobytných pohledávek se věnuje celkem osm ustanovení novelizovaného zákona o DPH. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že se Vám nabízí možnost využít tento způsob vrácení daně. Rádi Vám budeme nápomocni s jeho praktickou aplikací.   
 
Pravidla zdaňování poukázek
Navrhovaná novela zákona o DPH zohledňuje směrnici Rady EU 2016/1065 a stanoví mimo jiné nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty na různé typy poukazů. Do současné doby tato oblast nebyla ve směrnici o dani z přidané hodnoty specificky upravena.
Novela vymezuje definici poukazu, a to se záměrem zajistit odlišení poukazu od platebních prostředků. Základní podmínkou pro naplnění definice poukazu je povinnost přijetí dané poukázky jako úplaty nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Nová pravidla se tak např. nebudou vztahovat na slevové kupóny, které opravňují jejich držitele k získání slevy z ceny nákupu, avšak neposkytují právo takové zboží nebo takovou službu obdržet, a nejsou tudíž pro účely daně z přidané hodnoty poukazem.
Dle nové úpravy budou v zákoně poukazy rozdělované do dvou skupin dle jejich vlastností: a to na poukazy jednoúčelové (u kterých je známo místo plnění a sazba daně) a poukazy ostatní – víceúčelové. Při dodání jednoúčelového poukazu je plnění uskutečněno již při jeho poskytnutí, u víceúčelového poukazu až v okamžiku dodání souvisejícího zboží či služby.
Pravidla pro doručování daňových dokladů
Správci daně nebude muset být prokazováno skutečné doručení dobropisu. Avšak povinností plátce je ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit takové úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, aby byl tento doklad doručen odběrateli.
 
Nová ustanovení u vedlejšího plnění k nájmu, upřesnění DUZP u dlouhodobého plnění
U vedlejšího plnění k nájmu, kterým je například úklid či ostraha domu, by měl být za DUZP považován den, kdy pronajímatel zná reálnou částku, která mu má být za služby zaplacena.
DUZP u dlouhodobého plnění nastává nejpozději posledním dnem kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato.
Novela zmiňuje, že toto pravidlo nebude platit v případě poskytování služeb na základě zákona či na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úhradu za ni hradí stát (např. poskytování právních služeb ex offo) či pokud plátce během 12měsíčního období obdrží úplatu, ze které mu vznikne povinnost přiznat daň.
Úprava odpočtu daně v případě opravy nemovitosti
Pokud dojde ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k osvobozenému dodání nemovité věci, kde byla dokončena „významná“ oprava, plátce je povinen provést úpravu původně uplatněného odpočtu daně. Významnou opravou je míněna hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění bez daně minimálně v hodnotě 200 000 Kč a více.
Nárok na odpočet daně při registraci
Nad rámec současné právní úpravy, která umožňuje osobě povinné k dani uplatnit nárok na odpočet daně u zdanitelných plnění pořízených v období 12 měsíců před datem registrace k DPH, novela umožní tuto lhůtu prodloužit u dlouhodobého majetku až na dobu 5 let před datem registrace k DPH.
Určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb
Dle novely se stávající úprava pro určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb nepoužije, pokud celková výše hodnoty elektronicky poskytovaných služeb nepřesáhne v kalendářním roce částku 10 000 EUR. Do této částky bude místo plnění ve státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu. Aktuálně se místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani nachází tam, kde je usazen příjemce služby, bez ohledu na výši plnění.
Nezahrnutí částky vzniklé zaokrouhlováním DPH do základu daně
Novou úpravou textu se do základu daně nezahrnuje pouze částka vzniklá zaokrouhlením celkové konečné úplaty na celou korunu, pokud byla platba při uskutečnění zdanitelného plnění provedena v hotovosti.
Změna v osobě přiznávající DPH v případě dodání zboží s montáží
Osoby registrované k české DPH, avšak neusazené v ČR, budou nově při dodání zboží s montáží českým plátcům daně uplatňovat českou DPH.
Vymezení finančního leasingu
Definice finančního leasingu bude zahrnovat i smlouvy s opcí (tj. nikoli povinností) odkupu předmětu pronájmu, pokud taková opce ve skutečnosti představuje jedinou ekonomicky rozumnou volbu pro nájemce.
Pronájem nemovitostí a omezení opce zdanění (platnost od roku 2021)
Z důvodu zneužívání nebude možné uplatnit volbu zdanění při pronájmu plátcům u nemovitostí určených k bydlení a tím i uplatnění souvisejících odpočtů.
 
Daň z příjmů
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
Od okamžiku účinnosti daňového balíčku bude povinností plátců daně, kteří jsou plátci příjmu plynoucího ze zdrojů na území ČR daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, tuto skutečnost oznámit správci daně.
Jedná se o rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti upravené v § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů, kde skutečně k srážce daně dochází.
Toto nové ustanovení zavádí povinnost oznamovat například osvobozenou výplatu podílů na zisku či osvobozené licenční poplatky. Bude se ovšem jednat kupříkladu i o oznámení výplaty úroků do zahraničí, které často dle mezinárodních smluv nepodléhají zdanění na území ČR.
Důvodem opatření je patrně nejenom získání a následné využití dalších relevantních dat pro povinnou automatickou výměnu informací dle právních předpisů, kterými je Česká republika vázána, ale i poměrně vysoký odliv příjmů z přímých zahraničních investic. A též mapování zisků plynoucích mimo ČR a účinnější boj proti daňovým únikům.
 
Novinek je celá řada a budeme Vás o nich průběžně informovat nebo kontaktujte daňové oddělení. 
Ondřej Štědrý,daňový poradce NSG Morison
ondrej.stedry@nsgmorison.cz

Jakubská 2, 110 00 Praha 1, Česká republika
T  +420 224 800 930
T2 +420 226 201 690

Rolovat nahoru