Daně 2019

Novela zákona o DPH od roku 2019
 
Poslanecká sněmovna projednává návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jež by měl nabýt účinnosti od roku 2019. Jeho součástí je i novela zákona DPH, která opět přinese v oblasti DPH některé významné změny. Zde jsou některé z nich:
Nájem nemovitostí (účinnost od roku 2021)
U osvobozeného nájmu nemovitostí určených pro bydlení se již plátce nebude moci rozhodnout pro jeho zdanění. Důvodem je, že se tato možnost využívala pro uplatnění nároku na odpočet u nemovitostí určených k soukromému využití.
Osoby povinné k dani
Osobou povinnou k dani nebude zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu.
Kontroverzní ustanovení s dopadem na jednatele. Problémem bude odlišení pracovněprávního a obchodněprávního vztahu ke společnosti. K tomuto ustanovení již nyní probíhá bouřlivá debata, lze očekávat vydání informace GFŘ či koordinačního výboru.
Poukaz
Nový §15 zavádí pojem poukaz, který je od roku 2019 také součástí novelizované EU směrnice o DPH, jako instrument, u kterého je povinnost jej přijmout a je známo plnění, které má být poskytnuto a osoba, která jej má poskytnout. Zákon rozlišuje poukazy (vouchery, poukázky) jednorázové, u kterých je v okamžiku vydání známa sazba daně a místo plnění, a které podléhají DPH již při prodeji, a poukazy víceúčelové, u kterých k uskutečnění plnění dochází až v okamžiku dodání zboží nebo služby.
Nedobytné pohledávky
Novela významně rozšiřuje oblast možností opravy základu daně. Oproti stávající úpravě §46, která umožňuje opravu (snížení) ZD pouze v případě prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, bude možné opravu provést i v případech, kdy je pohledávka aspoň dva roky vymáhána v exekuci, při skončení exekuce pro nemajetnost, došlo ke smrti dlužníka (a je zřejmé, že pohledávka uspokojena nebude) či probíhá některé z výše uvedených řízení více než 5 let.
Další novinky
  • Znovuzavedení časového testu pro osvobození dodání nemovitostí nepodléhajících kolaudaci
  • Uvolnění pravidel pro cost sharing
  • Zavedení úpravy odpočtu u dlouhodobého majetku i z důvodu provedení významné opravy nad 200.000 Kč
  • Možnost uplatnění nároku na odpočet u plnění pořízených až 60 měsíců před registrací plátce v případě dlouhodobého majetku, který byl uveden do stavu způsobilého v období 12 měsíců před registrací a dále až 6 měsíců před registrací u zboží, které bylo vyvezeno
  • Zvláštní režim se nepoužije v případě, kdy v okamžiku zdanitelného plnění nejedná příjemce jako osoba povinná k dani
 
Novinek je celá řada a budeme Vás o nich průběžně informovat.
Ondřej Štědrý,daňový poradce NSG Morison

Jakubská 2, 110 00 Praha 1, Česká republika
T  +420 224 800 930
E  ondrej.stedry@nsgmorison.cz
T2 +420 226 201 690
Rolovat nahoru